Privacy Policy
This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.
We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use
While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name (“Personal Information”).

Log Data
Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies
Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.
Like many sites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.


นโยบายความเป็นส่วนตัว
หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้ไซต์
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงไซต์เท่านั้น โดยเมื่อมีการใช้ไซต์นี้ จะถือว่าคุณตกลงที่จะยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
ในขณะที่ใช้ไซต์ของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เราได้ ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

บันทึกข้อมูล
เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์หลายๆ ราย เรารวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (“Log Data”) บันทึกข้อมูล (Log Data) นี้อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น และสถิติอื่นๆ

คุ้กกี้
คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
เช่นเดียวกับหลายๆ ไซต์ เราใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่มีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของเราได้